CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG

  • Lương cơ bản cạnh tranh, lên đến $1.000
  • Thu nhập không giới hạn với mức hoa hồng khủng.
  • Ứng trước hoa hồng, hoàn phí đúng hạn.
  • Đánh giá tăng lương định kỳ hàng năm.
  • Thưởng hiệu quả công việc theo tháng, năm.
  • Thưởng lương tháng 13+++.
  • Thưởng cá nhân, tập thể xuất sắc theo quý, năm.